Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi

2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Kanunym, Baýdagym – goşa buýsanjym!” diýen at bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Dabarada çykyş eden harby gullukçylar şanly geçmişimiziň, şöhratly döwrümiziň, agzybirligimiziň we abraý-mertebämiziň buýsançly nyşany Döwlet baýdagymyzyň, döwlet berkararlygymyzy, raýatlaryň azatlyklaryny kepillendirýän Baş Kanunymyzyň utgaşykly baýramy bilen ähli watandaşlarymyzy tüýs ýürekden gutladylar. Dabaranyň dowamynda bellenilişi ýaly, erkinligiň, özygtyýarlylygyň nyşany hökmünde asuda asmanymyzda belentde parlaýan ýaşyl Tugumyz ata-babalarymyzyň köpasyrlyk arzuwlarynyň hasyl bolmagydyr. Nygtalyşy ýaly, adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde ykrar edýän Konstitusiýamyza, şeýle hem özbaşdaklygymyzyň we jebisligimiziň nyşany bolan Döwlet baýdagymyza bolan buýsanç duýgusy biziň her birimizi Watanymyzyň röwşen geljeginiň hatyrasyna döredijilikli we netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrýar.

Dabaranyň ahyrynda, oňa gatnaşyjylar mukaddes ýaşyl Baýdagymyzyň astynda mähriban halkymyzy belent sepgitlere alyp barýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň mundan beýläk hem rowaç bolmagyny arzuw etdiler.

 

 

 

 


MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.