Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (IOM) baş hünärmeni bilen iş duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ýurdumyzyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen alyp barýan gatnaşyklarynyň geljegi we mümkinçilikleri barada pikir alşyp, olaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem duşuşygyň barşynda migrasiýany utgaşdyrmak, serhetleri saglygy goraýyş meseleler bilen integrirlenen esasda dolandyrmak hem-de adatdan daşary ýagdaýlaryň migrasiýa täsirini peseltmek boýunça taslamalary amala aşyrmagyň mümkinçilikleri ýaly meseleler boýunça pikir alşyldy.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar Türkmenistanyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygynyň barha giňeldilýändigini belläp, migrasiýa babatdaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna uly ynam bildirdiler.

 


MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.