Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar
BILDIRIŞ
BILDIRIŞ

BILDIRIŞ

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

B I L D I R I Ş

31.07.2020

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş (hyzmat tölegli) hyzmatyndan peýdalanmak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň www.migration.gov.tm internet saýtyny ulanyp bilersiňiz.

 

 

 

B I L D I R I Ş

01.01.2020

Hormatly raýatlar!

2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan aşakda görkezilen goşmaça tölegli hyzmatlar amala aşyrylyp başlanýandygyny mälim edýäris.

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 28-ne çykaran 136 iş belgili buýrugy bilen tassyklanyldy.

Goşmaça hyzmatlaryň / işleriň görnüşleri

Tölegiň möçberi 

1.

Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportynyň taýýar bolandygy barada SMS habaryny ibermek

1 manat

2.

Ýuridik we fiziki şahslaryň migrasiýa gullugynyň edaralaryna berýän ýüztutmalaryny dolduryp bermek

5 manat

3.

Nusga köpeldiş hyzmaty (1 nusga)

1 manat

B I L D I R I Ş

27.08.2019

Görogly, Gubadag, Gurbansoltan eje adyndaky, S.A.Nyýazow adyndaky etraplarynyň we Daşoguz şäheriniň ýaşaýjylary!

    2019-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň we Daşoguz şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirligine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy         : Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy.

Telefon     : +993 (322) 9-38-29.

B I L D I R I Ş

27.08.2019

Köneürgenç, Akdepe, Boldumsaz, Ruhubelent, Saparmyrat Türkmenbaşy etraplarynyň hem-de Köneürgenç şäheriniň ýaşaýjylary!

    2019-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň we Könürgenç şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň Köneürgenç şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy         : Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň ýagtylyk köçesiniň 8-nji jaýy.

Telefon     : +993 (347) 3-67-49.

BILDIRIŞ

30.04.2019

Daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistana gelmek hem-de Türkmenistandan gitmek üçin wizalary we  Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmak üçin rugsatnamalary resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalaryň sanawyna bellenen tertipde üýtgetmeleriň goşmaçalaryň girizilendigi we bu barada giňişleýin maglumatlaryň Gullugymyzyň internet sahypasynda (www.migration.gov.tm)  ýerleşdirilendigini habar berýäris.

B I L D I R I Ş

17.11.2018

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň iş ugurlary bilen baglanyşykly soraglaryňyz boýunça hukuk maslahatlaryny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet sahypasynyň (www.migration.gov.tm) «Maglumat ibermek» bölüminiň üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz!

Farap, Saýat, Çärjew, Halaç etraplarynyň hem-de Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary!

05.12.2017

2018-nji ýylyň 26-njy noýabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň we Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirligine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen  obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy.

Dänew we Darganata etraplarynyň ýaşaýjylary!

05.12.2017

2018-nji ýylyň 26-njy dekabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Seýdi şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Seýdi şäheriniň Dostluk köçesiniň ATP 28-nji jaýy.

Köýtendag etrabynyň ýaşaýjylary!

05.12.2017

2018-nji ýylyň 26-njy noýabryndan başlap ýokarda agzalan etrabyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Magdanly şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Magdanly şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň 35-nji jaýy.

Kerki, Döwletli we Hojambaz etraplarynyň ýaşaýjylary!

05.12.2017

2018-nji ýylyň 26-njy noýabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Kerki (Atamyrat) şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Kerki şäheriniň Körbagşy köçesiniň 11-nji jaýy.

MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.