Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar
Salgylarymyz
Salgylarymyz
  • Aşgabat şäheri
  • Mary welaýaty
  • Lebap welaýaty
  • Ahal welaýaty
  • Balkan welaýaty
  • Daşoguz welaýaty

Salgylarymyz

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýat müdirlikleriniň kartada görkezilen salgylary.

Aşgabat şäheriniň Bitrap Türkmenistan şaýolynyň 18-nji jaýy.
(993 12) 38-00-11
Ashgabat
Mary welayaty, Mary saherinin Mollanepes kocesinin. 9-njy jayy.
(993 522) 6-96-90
Mary
Lebap welaýaty, Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamirsen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy.
(993 422) 2-08-10
Lebap
Ahal welaýaty, Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Çary Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy.
(993 137) 33-4-80
Akhal
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň Gurtgeldi Annaýew köçesiniň 146-njy kwartalynyň 42-nji jaýy.
(993 222) 6-02-68
Balkan
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy.
(993 322) 9-31-56
Dashoguz
Balkan
Lebap
Mary
Ahal
Dashoguz
Ashgabat
MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.