Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar

Aşgabat — gözelligiň we ösüşiň şäheri

Aşgabat diňe gözelligiň we ajaýyplygyň däl, eýsem bagtyýarlygyň hem merjen şäheridir. Dünýäniň çar künjeginden gelen syýahatçylaryň, ozaly bilen ýurdymyzda amala aşyrylýan bedew batly ösüş-özgerişlere, hususan-da baş şäherimiz Aşgabatda gurlan binalara, şeýle hem giň gerimde alnyp barylýan gurluşyk işlerine, şol sanda bagtyýar halkymyzyň ýokary ýaşaýyş-durmuş derejesine haýran galýandyklaryny bellemek ýakymlydyr. Gözel paýtagtymyzyň owadan görnüşli yşyklandyryjylary özüniň älemgoşar öwüşginleri bilen ynsan kalbyna ýakymly täsir edýän görnüşleri döredýär. Şeýle hem ýylyň ähli döwürlerinde gije-gündiz işläp duran suw çüwdürimlerine düşýän yşyklar paýtagtymyzyň owadan keşbine has-da gözellik çaýýar.

Her ýylyň 25-nji maýynda bolşy ýaly, bu ýyl Arkadag Serdarly bagtýar ýaşlar ýylynda hem “Aşgabat şäheriniň güni” hem-de ýurdumyzda okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli “Soňky jaň” dabaralarynyň bilelikde giňden bellenip geçilmegi türkmen halkynyň durmuşynda aýratyn many-mazmuna eýedir. Şeýle ajaýyp günde gujagy gül çemenlerinden doly mekdep uçurymlarynyň säher bilen milli mukaddesliklerimize tagzym etmekleri milli buýsanjyň belentliginden, bagtyýar geljege ynamyň berkliginden, Watana söýgüniň çäksizliginden nyşandyr.

Täze taryhy eýýamda ak mermerli paýtagtymyz iri işewür we medeni merkez hökmündäki derejesini has-da pugtalandyryp, halkara hyzmatdaşlyk merkezi hökmünde hem ykrar edildi we döwrebap, sazlaşykly ösýän şäher derejesine eýe boldy.

Ak şäherimiz Aşgabady parahatçylygyň, asudalygyň, rowaçlygyň, gözelligiň we beýik ösüşleriň mekany hökmünde giňden tanadýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömriniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny arzuw edýäris!

 

 

 

 

 


MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.