Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar
Makalalar we çykyşlar
Makalalar we çykyşlar

Raýatsyzlygy azaltmak boýunça Türkmenistanyň oňyn tejribesi

2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Daşary işler ministrliginiň mejlisler zalynda türkmen diplomatlarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlarynyň, degişli ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda «Raýatsyzlygy azaltmak boýunça Türkmenistanyň oňyn tejribesi» atly halkara duşuşygy geçirildi.

Forumyň barşynda çykyş edenler – BMG-niň bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň müdirliginiň (BÝKM) Merkezi Aziýadaky sebit wekili, sebit utgaşdyryjysy hanym Ýasuko Oda, Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (MHG) Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça sebit utgaşdyryjysy, jenap Deýan Kesorowiç häzirki döwrüň möhüm wezipelerini, şol sanda migrasiýa babatda meseleleri çözmekde ýurdumyzyň giň gerimli işine hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryna ýokary baha berdiler.

Milli bilermenler, öz nobatynda, adam hukuklaryny üpjün etmek babatda halkara şertnamalaryny hem-de ylalaşyklaryny durmuşa geçirmek işinde ýurdumyzda amala aşyrylýan anyk işler we yzygiderli ädimler bilen jikme-jik tanyşdyrdylar. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan sebitde ilkinjileriň biri bolup, halkara tagallalarynyň birleşdirilmegini talap edýän meselelere aýratyn üns we ähmiýet berip başlady. Şol tagallalar bosgunlar we raýatlygy bolmadyk adamlar bilen bagly meseleleri çözmäge gönükdirilendir. Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzasy bolan ýurdumyz parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek meseleleri boýunça hyzmatdaşlyga işjeň gatnaşyp, belent ynsanperwer maksatlary hem-de gymmatlyklary ykrar etmek bilen, bu ugurda köpsanly halkara şertnamalaryna we konwensiýalaryna goşuldy.

Birleşen Milletler Guramasynyň esasy halkara – hukuk resminamalaryna – “Bosgunlaryň derejesi hakynda” Konwensiýa hem-de onuň Teswirnamasyna, BMG-niň “Apatridleriň derejesi hakynda”, “Raýatsyzlygy azaltmak hakynda” Konwensiýalaryna goşulan, ýurdumyz üstüne alan borçnamalaryna, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän döwlet syýasatynyň esasyny düzýän ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlydygyny iş ýüzünde tassyklaýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu ugurda milli kanunçylyk binýadynyň üsti “Migrasiýa hakynda”, “Raýatlyk hakynda”, “Bosgunlar hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary bilen ýetirildi. Olar bosgunlaryň hem-de raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuk derejesini düzgünleşdirýär, olaryň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirýär.

Alnyp barylýan ynsanperwer syýasat netijesinde Garaşsyz, Bitarap Watanymyz dürli sebäplere görä ýurtlarynyň çäklerinden gitmäge mejbur bolan birnäçe goňşy we beýleki döwletleriň raýatlary üçin ikinji watanyna öwrüldi. Muňa şu aşakdaky sanlar şaýatlyk edýär. 2011-nji we 2013-nji ýyllarda Türkmenistanyň raýatlygyna 4 müň adam, 2014-nji ýylda 786 adam kabul edildi. 2015-nji ýylda ýurdumyzyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan hem-de raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýene-de 361-si pasport aldylar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2016-njy ýylyň 9-njy dekabrynda ýene-de 1381 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda Permana gol çekilmegi bu ugurda nobatdaky möhüm ädime öwrüldi.

Ýurdumyzyň çäklerinde ýaşaýan bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hemme hukuklardan peýdalanmagy üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, raýatlygy bolmadyk adamyň we bosgunyň, ýaşamak üçin ygtyýarnama şahadatnamasynyň hem-de ondan-oňa gitmäge degişli resminamasynyň täze nusgalary herekete girizildi. Bu resminamalar ICAO-nyň (Halkara raýat awiasiýasy guramasy) ölçeglerine doly laýyk gelýär.

Çykyş edenler ýurdumyzyň BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky boýunça Ýokary Komissarynyň müdirliginiň sebit wekilhanasy hem-de Halkara migrasiýa guramasy bilen bilelikde hyzmatdaşlygynyň geljegi barada aýdyp, häzirki wagtda 2017-nji ýyl üçin meýilnamalaryň üstünde işleriň alnyp barylýandygyny bellediler. Ol migrasiýa we ösüş, migrasiýa we saglygy goraýyş, migrasiýa we adatdan daşary ýagdaýlar, migrasiýa we adam söwdasy ýaly ugurlary gurşap alýar. Ählumumy ösüşiň maksatlaryna hem-de wezipelerine laýyk gelýän meýilleşdirilen çäreleriň durmuşa geçirilmegi bu ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň has-da pugtalandyrylmagyna ýardam berer.

MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.