Ýatlatmalar

B I L D I R I Ş

01.06.2021

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm) sahypasyndan öwrenip bilersiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişden geçýän pursatlary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda ýokary harby atlaryň we döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasyndan pursatlar.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda iş pursaty
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda dabaraly çäre
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlaryň gowşurylyş dabarasy
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen bagtyýar adamlar
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Aşgabat halkara howa menzilindäki Migrasiýa gözegçilik nokady
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinden pursat
Mertleriň ýoly unudylmaýar
Gullugyň habarlary
 • «Migrasiýa» woleýbol toparynyň nobatdaky üstünligi

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň, her bir raýatyň abadan we döredijilikli durmuşy baradaky alada ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunda türkmenistanlylaryň saglygynyň berkidilmegine, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkymyzyň saglygynyň berkidilmegine hem-de abadançylygynyň üpjün edilmegine ýokary döwlet jogapkärçiligi nukdaýnazaryndan garamak bilen, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we…

 • Daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi boýunça duşuşyk geçirildi

  2023-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (IOM) wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda “Migrasiýa, daşky gurşaw we howanyň üýtgemeginiň arasyndaky özara baglanyşyklary howanyň üýtgemegi boýunça milli meýilnamalaryna goşmak” atly taslamanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri we Bütindünýä tebigaty goramagyň halkara güni mynasybetli geçiriljek halkara maslahatyna gatnaşmagyň meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Duşuşygyň ahyrynda…

 • Beýik sungata bolan sarpa

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpasyrlyk taryhy bilen dünýä medeniýetiniň ösmeginde uly oruny eýeleýän türkmen halyçylyk sungaty halkara derejesinde giňden meşgur boldy we milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan, mähriban zenanlarymyzyň mähir-yhlasy bilen sünnälenip dokalýan türkmen halysy barada täze altyn sahypalar ýazylyp başlandy. Çünki, mähriban gelin-gyzlarymyzyň ýadawsyz zähmeti, erjel yhlasy bilen dünýä inýän, her bir…

Aşgabat şäheri boýunça müdirligi
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 63-nji jaýy. Tel: +993 (12) 94-10-35
Mary welaýaty boýunça müdirligi
Mary welaýaty, Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň. 9-njy jayy. Tel: +993 (522) 6-96-90
Lebap welaýaty boýunça müdirligi
Lebap welaýaty, Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy. Tel: +993 (422) 2-08-10
Ahal welaýaty boýunça müdirligi
Ahal welaýaty, Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Çary Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy. Tel: +993 (137) 33-4-80
Balkan welaýaty boýunça müdirligi
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň Gurtgeldi Annaýew köçesiniň 42-nji jaýy. Tel: +993 (222) 6-02-68
Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy. Tel: +993 (322) 9-40-09
Raýatlary kabul ediş günleri
 • Sişenbe
 • Penşenbe
Raýatlaryň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça kabul edilýän günleri.:
9:00-12:00, 15:00-17:00 aralygynda
Gulluk barada

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Doly görmek

Ýurdumyz barada

Türkmenistan Merkezi Aziýanyň günbatar böleginde, demirgazyk ýarym şarda ýerleşýär. Onyň çägi günbatardan gündogara tarap 1100 kilometre, günortadan demirgazyga bolsa 650 kilometre çenli uzalyp gidýär. Ol demirgazyk ýarym şaryň aram guşaklygynyň çöller zonasynda ýerleşýär.

Türkmenistanyň tutýan meýdany 491,21 müň km² barabardyr. Onyň ýeriniň 80 göterime golaýyny Aziýanyň iň uly çölleriniň biri bolan Garagum, galan bölegini bolsa baýyrlyklar, daglar, derýalar, köller, suw howdanlary, medeni oturymly ýerler tutýar.

Türkmenistan günortada Eýran, günorta-gündogarda Owganystan, demirgazykda Gazagystan, demirgazyk-gündogarda Özbegistan, demirgazyk-günbatarda bolsa Hazar deňzi boýunça Azerbaýjan we Russiýa bilen araçäkleşýär.

Doly görmek
MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.