Ýatlatmalar

ONLINE HYZMATLAR

27.03.2017

Hormatly raýatlar!

2017-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalyşmak) üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet sahypasynyň ONLINE HYZMATLARYNYŇ üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz.

Siz biometriki pasport üçin ONLINE ýüz tutup bilersiňiz
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
ICAO standartlaryna laýyk gelýän Türkmenistanyň resminamalary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hünär okuw sapaklary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna sylaglary gowşurmak dabarasy
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat Halkara Howa Menzilindäki Migrasiýa gözegçilik posty
Aşgabat halkara howa menzili
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara Türkmenistanyň raýatynyň pasportlary gowşuryldy.
Gullugyň habarlary
 • Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärlerine şahadatnamalar gowşuryldy

  2017-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň hataryna işe täze kabul edilen, Gullugyň Merkezi edarasynyň Okuw bölüminde migrasiýa babatynda hünär taýýarlygyny üstünlikli geçen harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada şahadatnamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň işiniň yzygiderli kämilleşdirilmegi, Milli Goşunymyzyň […]

 • Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby bölüminde ýaş esgerleriň harby kasamy kabul etmek dabarasy geçirildi

  Ýurdumyzda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hataryna möhletleýin harby gulluga çagyrmagyň ýazky möwsüminiň başlanmagy bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby bölümine hem ýaş esgerler harby gulluga kabul edildi. 2017-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ýolbaşçylarynyň we Gullugyň harby bölüminiň serkerdeleriniň, şeýle hem möhletleýin harby gulluga täze kabul edilen ýaş esgerleriň ata-eneleriniň, ýakyn hossarlarynyň gatnaşmagynda olaryň […]

 • Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň sport toparynyň üstünlikleri

  Ýurdumyzda ilatyň sagdynlygyny üpjün etmek, bedenterbiýe we sport hereketini ösdürmek, syýahatçylyk mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek halkara gatnaşyklarynyň üsti bilen amal edilýär. Döwlet Baştutanymyzyň bu möhüm üç strategik ugry Türkmenistan üçin wajyp hasaplanylýan “Aziada—2017-niň” taslamasynda bir bütewi görnüşi emele getirdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyz halkymyzyň we ilkinji nobatda ýaş nesliň sagdynlygynyň goralmagyny döwlet derejesinde möhüm […]

Aşgabat şäheri boýunça müdirligi
Aşgabat şäheriniň Azady köçesiniň 63-nji jaýy. Tel: +993 (12) 38-00-11
Mary welaýaty boýunça müdirligi
Mary welaýaty, Mary şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň. 5-nji jaýy. Tel: +993 (522) 6-02-91
Lebap welaýaty boýunça müdirligi
Lebap welaýaty, Serdarabat etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamirsen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy. Tel: +993 (422) 2-08-10
Ahal welaýaty boýunça müdirligi
Ahal welaýaty, Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Çary Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy. Tel: +993 (137) 33-1-84
Balkan welaýaty boýunça müdirligi
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň Gurtgeldi Annaýew köçesiniň 146-njy kwartalynyň 42-nji jaýy. Tel: +993 (222) 6-05-27
Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy. Tel: +993 (322) 5-58-29
Raýatlary kabul ediş günleri
 • Sişenbe
 • Penşenbe
Raýatlaryň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça kabul edilýän günleri.:
9:00-12:00 aralygynda
Gulluk barada

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Doly görmek
MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.
captcha