Ýatlatmalar

ONLINE HYZMATLAR

27.03.2017

Hormatly raýatlar!

2017-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalyşmak) üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet sahypasynyň ONLINE HYZMATLARYNYŇ üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz.

Siz biometriki pasport üçin ONLINE ýüz tutup bilersiňiz
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
ICAO standartlaryna laýyk gelýän Türkmenistanyň resminamalary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hünär okuw sapaklary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna sylaglary gowşurmak dabarasy
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat Halkara Howa Menzilindäki Migrasiýa gözegçilik posty
Aşgabat halkara howa menzili
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara Türkmenistanyň raýatynyň pasportlary gowşuryldy.
Gullugyň habarlary
 • Ýaryşlarda tapawutlanan türgenler

  “Aşgabat – 2017” oýunlarynyň çekeleşikli ýaryşlarynyň şu günki güne çenli netijelerinde ýurdumyzyň türgenleriniň öňdebaryjylygy saklaýandygy bizi buýsandyrýar. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň düzüminde zähmet çekýän harby gullukçylaryň we işgärleriň birnäçesi V Aziýa oýunlaryna gatnaşyp, netijeli çykyş edip gelýär. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäklerinde Olimpiýa şäherjiginde Agyr atletika boýunça geçirilen sport ýaryşynda […]

 • Ökdeler öňe saýlandy!

  Halklary birek-birege ýakynlaşdyrýan iri sport çäresi bolan, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bu gün ýurdumyzda giň gerim aldy. Bilişimiz ýaly Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ilkinji bolup Aziýa oýunlaryny geçirmek hukugyna eýe boldy. Bu gün ýurdumyz sport baýramçylygy giň gerimde dowam edýär. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň […]

 • Bedewler – pellehanada, dünýäň nazary Aşgabatda!

           Wagt bir ýerde durmaýar. 17 sany saýlama Ahalteke bedewlerine atlanan türkmen ýigitleriniň gatnaşmagyndaky atly ýörişiň gadymy “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasyndan hormatly Prezidentimiziň Ak patasyny alyp 500 günlük taryhy syýahat ugrany ýaňy ýalydy.          Ine, bu gün bolsa aý-gün, sagatlar aýlanyp iň arzyly pursatlaryň bosagasyna gelip ýetdik. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa […]

Aşgabat şäheri boýunça müdirligi
Aşgabat şäheriniň Azady köçesiniň 63-nji jaýy. Tel: +993 (12) 38-00-11
Mary welaýaty boýunça müdirligi
Mary welaýaty, Mary şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň. 5-nji jaýy. Tel: +993 (522) 6-02-91
Lebap welaýaty boýunça müdirligi
Lebap welaýaty, Serdarabat etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamirsen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy. Tel: +993 (422) 2-08-10
Ahal welaýaty boýunça müdirligi
Ahal welaýaty, Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Çary Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy. Tel: +993 (137) 33-1-84
Balkan welaýaty boýunça müdirligi
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň Gurtgeldi Annaýew köçesiniň 146-njy kwartalynyň 42-nji jaýy. Tel: +993 (222) 6-05-27
Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy. Tel: +993 (322) 5-58-29
Raýatlary kabul ediş günleri
 • Sişenbe
 • Penşenbe
Raýatlaryň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça kabul edilýän günleri.:
9:00-12:00 aralygynda
Gulluk barada

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Doly görmek
MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.
captcha