Ýatlatmalar

Farap, Saýat, Çärjew etraplarynyň hem-de Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary!

05.12.2017

2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan başlap ýokarda agzalan etraplaryň we Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirligine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen  obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy.

Siz biometriki pasport üçin ONLINE ýüz tutup bilersiňiz
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy
ICAO standartlaryna laýyk gelýän Türkmenistanyň resminamalary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hünär okuw sapaklary.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna sylaglary gowşurmak dabarasy
Aşgabat halkara howa menzili
Aşgabat Halkara Howa Menzilindäki Migrasiýa gözegçilik posty
Aşgabat halkara howa menzili
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara Türkmenistanyň raýatynyň pasportlary gowşuryldy.
Gullugyň habarlary
 • Milli bahar baýramyna bagyşlanyp baýramçylyk çäresi geçirildi

  Ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň ählisi diýen ýaly özüne mahsus bolan milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Şol aýratynlyklar bolsa öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, biziň häzirki bagtyýar döwrümize gelip ýetipdir. Halklary biri-birleri bilen ýakynlaşdyrýan, jebisleşdirýän wakalaryň biri hem baýramçylyklar bolup, Milli Bahar  baýramy hem şolaryň naýbaşylarynyň biridir. 2018-nji ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda […]

 • Sport ýaryşlarynda ýeňiji bolan harby gullukçylar sylaglandylar

  Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sporty ösdürmek baradaky döwlet syýasatyndan ugur alnyp, ýurdumyzda sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda 2018-nji ýylyň mart aýynyň 12-14-i aralygynda sportuň Grek-rim göreşi, 14-16-njy martda bolsa sportuň Uşu (sanşou) görnüşi boýunça 18 ýaşdan ýokary bolan türgenleriň arasynda Türkmenistanyň çempionatlary geçirildi. Bu çempionata ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen güýçli […]

 • Türkmenistanyň “açyk gapylar” syýasaty dünýä jemgyýetçiligiň üns merkezinde

  Häzirki döwürde ýurdumyzyň dünýäniň dürli döwletleri bilen netijeli we özara peýdaly hyzmatdaşlygyny ösdürmek hem-de pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiziň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan, oňyn Bitaraplyk, birek-birege hormat goýmak, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan “açyk gapylar” syýasatynyň netijesinde ýurdumyz halkara giňişliginde uly abraýa eýe boldy. Türkmenistanyň ulag-üstaşyr ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny […]

Aşgabat şäheri boýunça müdirligi
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 63-nji jaýy. Tel: +993 (12) 38-00-11
Mary welaýaty boýunça müdirligi
Mary welaýaty, Mary şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň. 5-nji jaýy. Tel: +993 (522) 6-02-91
Lebap welaýaty boýunça müdirligi
Lebap welaýaty, Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamirsen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy. Tel: +993 (422) 2-08-10
Ahal welaýaty boýunça müdirligi
Ahal welaýaty, Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Çary Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy. Tel: +993 (137) 33-1-84
Balkan welaýaty boýunça müdirligi
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň Gurtgeldi Annaýew köçesiniň 146-njy kwartalynyň 42-nji jaýy. Tel: +993 (222) 6-05-27
Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy. Tel: +993 (322) 5-58-29
Raýatlary kabul ediş günleri
 • Sişenbe
 • Penşenbe
Raýatlaryň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça kabul edilýän günleri.:
9:00-12:00 aralygynda
Gulluk barada

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Doly görmek
MAGLUMAT IBERMEK
Gullugyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça soraglaryňyzy iberip maglumat alyp bilersiňiz.
captcha