Habarlar

Rumyniýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär

Döwletara toparynyň mejlisine taýýarlyk görmek boýunça iş maslahaty geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Arşyň nepisligi” atly kitabynyň tanyşdyrylyşy boldy

Saud Arabystanyndaky Söwda sergisinde Türkmenistanyň sergi bölümi görkezildi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti “Renaissance Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti “Hyundai Engineering Co. Ltd” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp dabaraly ýagdaýda çäre geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Belarus Respublikasynda Türkmenistanyň Ilçihanasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ynsanperwer meseleleri boýunça Bütindünýä sammitine bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenistanda Wengriýanyň ilçisi işe başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Aleksandr Lukaşenkonyň arasyndaky gepleşikler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ýeňiş gününiň hormatyna duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.