Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutanyny kabul etdi

Gender syýasaty boýunça halkara hyzmatdaşlygy

Aşgabatda “Saglyk - 2016” atly Halkara sergisi we ylmy maslahat öz işine başlady

Türkmenistanyň Prezidenti GFR-iň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Galla baýramy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň 3001 harby bölüminde ýaş esgerleriň harby kasamy kabul etmek dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

«Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini ýokarlandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

«Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetini döretmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

 

Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýanyň federal maliýe ministrini kabul etdi 

Türkmenistanda Rim Papasynyň Doly ygtyýarly wekili işe başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Amyderýa jülgesinde täze obanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň “CNPC” nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

“Oraza baýramyny bellemek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň Mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakynda” Permana gol  çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş metjidinde agzaçar sadakasyny berdi

 

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.