Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda ýokary derejeli hünärmen bilen duşuşyk geçirildi

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze desgalaryň birnäçesiniň açylyşyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze Bereketli zaman obasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Türkmen-tatar işewürler maslahaty

Türkmenistan milli derejede Durnukly ösüş maksatlaryna uýgunlaşmak boýunça öňde barýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin bag ekmek çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aziýa halkara demir ýol geçelgesi: birinji tapgyry işe girizmäge taýýarlyk görülýär

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti «Niklaus Dizaýn» amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Hukuk döwletiniň berkarar bolmagy: milli tejribe we dünýä ösüşi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.